Uwaga!!!

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym dokumentem.

Informacja dla ucznia/rodziców ucznia / ustawowych przedstawicieli ucznia

w celu dopełnienia przez Administratora obowiązków informacyjnych

 (Informacje podawane w przypadku zbierania danych od  osoby, której dane  dotyczą)

  

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE, Dyrektor Szkoły informuje Panią/Pana, iż:

  1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli, ul. Krobska 19, 63-860 Pogorzela (zwany dalej Szkołą)  przetwarza Pani / Pana dane  osobowe; dane osobowe Pani / Pana dziecka (ucznia Szkoły) oraz  Pani/Pana dane osobowe – rodziców ucznia.
  2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (podmiot zewnętrzny ALPHA Tomasz Zaremba), numer telefonu: 600-212-182.
  3. Celem przetwarzania danych przez Szkołę jest prowadzenie działalności oświatowej oraz organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2017, poz.1643 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.2016 poz. 1368 ze zm.).

  1. Odbiorcami danych osobowych są:

a) Ministerstwo Edukacji Narodowej, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Urząd Miejski w Pogorzeli, Kuratorium Oświaty, Poradnie psychologiczno – pedagogiczne.

b) pielęgniarka (higienistka szkolna) w zakresie  stanu zdrowia  ucznia Szkoły,

c)  inspektor BHP Szkoły,

d) podmiot realizujący dowóz uczniów do Szkoły,

d) kluby sportowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, ubezpieczyciele wycieczek szkolnych,

e) inne Szkoły, organizacje którym Szkoła udostępnia dane osobowe ucznia  w ramach uczestnictwa ucznia w olimpiadach, konkursach szkolnych.

f) inne podmioty z którymi współpracuje Szkoła na podstawie zawartych umów.

  1. Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony od  celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który dane osobowe są przechowywane w Szkole jest obliczany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
  2. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora (Dyrektora Szkoły) dostępu do danych osobowych której dane dotyczą, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  3. Posiada Pani/Pan prawo do zmiany wyrażonej zgody oraz  prawo do jej wycofania.
  4. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych dziecka dla celów rekrutacyjnych oraz dla celów kształcenia w  Szkole jest wymogiem ustawowym i ich niepodanie może skutkować nie przyjęciem do Szkoły.